Regulamin przewozów

Regulamin i przepisy porządkowe

Niniejszy Regulamin ustala się na podstawie upoważnienia z art.4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. - Prawo Przewozowe (Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późniejszymi zmianami oraz art. 18b.1 ppkt. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o Transporcie
Drogowym Dz.U. z 2004r. Nr.204 poz. 2088 z późniejszymi zmianami).


Przewoźnik przewozi osoby i rzeczy wg zasad określonych w niniejszym regulaminie. Pasażerowie korzystający z usług transportowych oraz obsługa i personel nadzoru ruchu obowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
Wsiadanie do pojazdów i wysiadanie z nich dozwolone jest wyłącznie na odpowiednio oznaczonych przystankach i parkingach, po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.
Obowiązkowa przerwa kierowcy (co 4,5 godziny jazd - 1 przerwa 15 minut, 2 przerwa - 30 minut) ma odbywać się na parkingu w pobliżu punktów gastronomicznych i pierwszej potrzeby.
W czasie przerw obowiązujących kierowcę (co 4,5 godziny jazdy - 1 przerwa 15 minut, 2 przerwa - 30 minut) pasażerowie nie mogą przebywać w pojeździe.
W czasie jazdy pasażerowie zobowiązani są zajmować swoje miejsca i nie przemieszczać się po autokarze.
Pasażerom zabrania się zajmowania miejsca w pojeździe w sposób ograniczający pole widzenia kierowcy lub ograniczający jego ruchy. W czasie jazdy zabroniona jest rozmowa z kierowcą.
Pierwszy rząd siedzeń za kierowcą jest zarezerwowany dla kierowcy zmiennika i obsługi.
Kierującemu podczas jazdy zabrania się prowadzenia rozmów, spożywania posiłków i palenia tytoniu.
Osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi - same lub przez posiadane rzeczy - mogą nie być wpuszczone do pojazdu lub mogą być z niego usunięte. Do osób takich należy zaliczyć: osoby nietrzeźwe, zachowujące się agresywnie wobec współpasażerów i obsługi pojazdu, osoby wzbudzające odrazę brudem i niechlujstwem, osoby, które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla współpasażerów.
Obsługa autobusu ma prawo odmówić zabrania do przewozu większej ilości osób, niż wynosi liczba miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny , pasażer (kierownik grupy) zobowiązany jest do poniesienia opłaty dodatkowej.
Zabrania się: otwierania i zamykania drzwi podczas jazdy ( ruszania autobusem z otwartymi drzwiami), zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu oraz niszczenia jego urządzeń i wyposażenia, wychylania się z pojazdu i opierania o drzwi podczas jazdy, spożywania artykułów żywnościowych ( w tym lody, hamburgery, hot-dogi, frytki, gumy do żucia), wchodzenia do pojazdu w butach narciarskich, łyżworolkach, butach o znacznym zanieczyszczeniu, grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radio-odbiorników lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe, palenia tytoniu, wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy jak i na postoju, wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na szkody i obrażenia.
Zabrania się przewozić w pojazdach: psów, kotów, innych niebezpiecznych zwierząt, przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała lub odzieży, albo które mogą uszkodzić lub zanieczyszczać pojazd, przedmiotów cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych, przedmiotów wywołujących uczucie odrazy, broni z wyjątkiem osób posiadających aktualne pozwolenie na broń.
Żądania i wskazówki obsługi pojazdu i personelu nadzoru ruchu powinny być kierowane do pasażerów w sposób taktowny i uprzejmy. Obsługa pojazdu i personel nadzoru ruchu obowiązani są do udzielania na żądanie pasażera informacji dotyczących przewozu, w szczególności czasu odjazdu, kierunku jazdy , trasy przejazdu itp.
Toaleta chemiczna znajdująca się w pojeździe może być używana tylko w wyjątkowych przypadkach. Techniczne możliwości turystycznej toalety chemicznej nie są w stanie obsłużyć wszystkich pasażerów.
Pasażer - wykupujący 1 (jedno) miejsce ma prawo do użytkowania jednego miejsca, zajmowanie większej ilości miejsc jest zabronione. Pasażer winien zająć wskazane miejsce przez personel nadzorujący ruch, które ma oznaczone na bilecie, umowie.
Rzeczy przewożone przez pasażerów nie mogą zagrażać bezpieczeństwu i porządkowi w pojeździe, stwarzać możliwości wyrządzenia szkody, przeszkadzać podróżnym i narażać ich na niewygody. Bagażu nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia. Każdy pasażer może posiadać bagaż 20 kg oraz podręczny bagaż 5 kg. Każdy nadbagaż należy zgłosić kierowcy i opłacić. Opłata za każdy dodatkowy bagaż wynosi 20 zł. Nadzór nad bagażem należy do pasażera w momencie przekazywania obsłudze i odbiorze od obsługi pojazdu.
Bagaż podstawowy w lukach bagażowych pojazdu umieszcza i wydaje kierowca. Każdy pasażer otrzymuje kwit - odcinek identyfikacyjny. Po zakończonym przewozie obsługa autobusu wydaje podróżnym rzeczy przewożone w schowku bagażowym za zwrotem odcinka nalepki (wywieszki) identyfikacyjnej. Osobie, która nie może go okazać, Przewoźnik wydaje bagaż tylko po udowodnieniu przez nią tytułu własności i po spisaniu danych personalnych tej osoby z ważnego dokumentu tożsamości.
Za bagaż Przewoźnik odpowiada tylko w przypadku, gdy szkoda powstała z winy przewoźnika.
W razie uzasadnionego podejrzenia, że bagaż podróżnego zawiera rzeczy, których przewozić nie wolno (ust.17), Przewoźnik ma prawo sprawdzić w obecności podróżnego zawartość tego bagażu, a w razie potwierdzenia się podejrzeń - odmówić zabrania go do przewozu.
Jeżeli nie można ustalić właściciela bagażu podlegającego sprawdzeniu (ust.20), Przewoźnik natychmiast wzywa Policję celem jego usunięcia. dokonuje tej czynności przy udziale dwóch postronnych świadków i postępuje z zakwestionowanymi przedmiotami sposób określony przepisami o rzeczach znalezionych.
Pasażer nie ma prawa otwierać i zamykać luków bagażowych ani samodzielnie wkładać i wyjmować bagaż z luków bagażowych.
Cennik dodatkowych opłat za szkody wyrządzone przez pasażerów: znaczne zabrudzenie pojazdu śmieciami, błotem itp. (100 zł), zalepienie tapicerki gumą do żucia (za każdą sztukę gumy do żucia 40 zł), za palenie tytoniu (50 zł), za palenie tytoniu w toalecie chemicznej (100 zł), za znaczne zanieczyszczenie toalety chemicznej (50 zł), za spożywanie artykułów żywnościowych (20 zł), za spożywanie alkoholu (50 zł), za zniszczenia urządzeń i wyposażenia wartość tych urządzeń i wyposażenia powiększone o koszty związane z czasem poświęconym na naprawę lub wymianę.
Wyszukaj ofertę
 
Cena: - - - PLN
Trwa ładowanie...
Więcej opcji